جوهر که ريخت نامه تمامش سياه شد

اصلن نه اينکه فکر کنی اشتباه شد

«من هرگز عاشق کسی آقا! نمی شوم

هرگز نمی شود به شما تکيه ...»            آه شد

محکوم شد به :«زندگی اش دست ديگری ست.»

مجرم نبود هرگز   با يک نگاه شد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
Bi-naam

زيبا بود استادا! اما کدام عشق با يک نگاه عشق آن عشق معروف خواهد بود؟‌؛