اگر می توانی لبخند بزن...01.gif

/ 3 نظر / 8 بازدید
ramin

WWW.RAMINTAMADDON.PERSIANBLOG.COM

Bi-naam

پس روی عملياتی کردن شعر هم چه همه کار ها کردی استاد!‌پايينی را می گويم. خنديدن هم ... اه اين شکلک ياهو مضحک است

reiaz

اگر نمی توانم چی