اين هم يک غزل تازه...

 

... وَ پشتِ پنجره در طول ِشب ستاره بچين<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

همين كه صبح شد از صندلي بيا پايين

وَماه  وَكره  وَكارد ...    قهوه را دم كن

وَبعد صبحانه ماه و قهوه ي شيرين

وَ روزنامه وَ ... «فرضيه ي وجود خدا»

وَكشفِ مستنداتي كه مي كند تضمين

وَ فكر كن كه سرت درد ....     كيسه ي دارو

و چند قرص ِ ....      كمي آب...     وَ بده پايين

 

 ببين!...   "-:چقدرشكسته شدم!  چقدرسريع!"

و رو به آينه اي كه شكسته است بشين

سه بار پشتِ سرِهم بگو كه   اين من اَم  و...

زني كه بودن را مي كند به خود تلقين

وَ بعد حالت از خودت به هم ...    "-:امّا؟!!"

وَ اشتباه بگير!  "-:اون خود ِ منم يا اين؟"

كه دوست داري تا جور ِ ديگري ....       ( شايد...!

به عقد ي دائم ِ شوهر...                       (خداي روي ِزمين ؟!

وَ گاز وَ يخچال ، تخت خواب وَ...وَ...وَ...

وَ زنده زنده شدن در بيايي و....             (تمكين ؟!

وَ بعد حالت از خودت ...      وَسرگيجه...

اتاق دور ِ سرت گيج...         نئشه ي كدئين...

شراب و شاهد و شمع وخدا ونصف ِشب

زنا و ريمل و ماتيك و گيسوي مشكين

شناس نامه،پدر،شير ِخشك،نان ِشب

كنار ِ شوهرهاي شب ِگذشته بچين

وَعشق وعشق... وَعشق و... وَ عشق و عشق و عشق

وَ بعد عُـ...ـق بزن از صنعت ِ مكرر شين

وَ بعد عُـ...ـق بزن و...                       (مثل اين كه حامله اي!

وَ لرزش ِ هوس انگيز ِ زير ِ پوست...     (جنين؟!!

شناس نامه؟   پدر؟   شير ِخشك؟   نان ِ شب؟

وش يك گناه ِ مقدّس(؟!!) وسيله ي تامين

ڤ

عروسكِ كنفي ، دخترك كه بازي ...   نه!

صداي گريه ي بچّه وَ مادري غم ـگين

«...

بخواب !لالا...  لالا... بخواب و حرف نزن

بخواب روي ِ همين گريه هاي ِآهن ـگين

بخواب تا كه نفهمي زمين زمينه ي چيست

بخواب!  خواب، فقط خواب و خواب و خواب...   (همين؟؟؟

... »

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
...

يکی از بهترين کاراست . خوبه ..خيلي